İstanbul ilimizde bulunan Arnavutköy Belediyesi yayınlamış olduğu iş ilanı kapsamında zabıta memuru alımı gerçekleştireceğini açıkladı. Arnavutköy Belediyesi ilan kapsamında 40 zabıta memuru alımı yapacaktır. Adaylar ilana 3 Aralık 2018 ile 7 Aralık 2018 tarihleri arasında başvuru yapabileceklerdir. Adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru formu ve başvuru tarihleri ile ilana dair diğer detaylı bilgiler haberimiz devamında yer almaktadır.

Arnavutköy Belediyesi Zabıta Memuru Alımı İlanı 2018

Arnavutköy Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda yer alan unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacaktır.Başvuru Şartları Nelerdir?

Arnavutköy Belediye Başkanlığı boş Zabıta Memuru kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır. İlan edilen zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

 • Türk vatandaşı olmak.
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.
 • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.
 • İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
 • Yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucunda göreve başlamasında bir sakınca bulunmamak.

Başvuru Özel Şartları:

 • İlan edilen Zabıta Memuru kadro unvanı için son olarak mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2018 yılı KPSS (B) grubu Seçme Sınavına girmiş ve en az 60 puan almış olmak,
 • Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
 • 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesindeki özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması ve sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.
SıraKadro

Unvanı

SınıfıKadro

Derecesi

AdediNiteliğiCinsiyetKPSS

Puan

Türü

Kpss

Puanı

1Zabıta

Memuru

G.İ.H1015Lise, Meslek Lisesi veya Dengi Okul Mezunu Olmak.Kadın / ErkekP94En Az 60

Puan

2Zabıta

Memuru

G.İ.H1010Ön lisans düzeyinde eğitim veren yüksekokulların herhangi bir programından mezunu olmakKadın / ErkekP93En Az 60

Puan

3Zabıta

Memuru

G.İ.H95Çevre Koruma ve Kontrol / Harita ve Kadastro/ İnşaat Teknolojisi Yapı Denetimi /Elektrik/Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı/Elektronik Teknolojisi Ön lisans programlarının birinden mezunu olmak.Kadın / ErkekP93En Az 60

Puan

4Zabıta

Memuru

G.İ.H91Kamu Yönetimi veya Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Siyaset Bilimi / Yerel Yönetimler Lisans Programlarının birinden mezun olmak.Kadın / ErkekP3En Az 60

Puan

5Zabıta

Memuru

G.İ.H89Lisans düzeyinde eğitim veren Fakültelerin herhangi bir programından mezunu olmakKadın / ErkekP3En Az 60

Puan

Başvuru Sırasında İstenilen Belgeler Nelerdir?

Başvuru sırasında;

 • Başvuru Formu Kurumumuz İnternet sitesinden (www.arnavutkoy.bel.tr) temin edilecektir.
 • Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının fotokopisi,
 • Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı ve kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,
 • Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı ve kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,
 • KPSS Sonuç Belgesinin çıktısı,
 • Askerlikle ilişiği olmadığına dair belge (erkek adaylar için)
 • En az B sınıfı sürücü belgesi aslı ve kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,
 • Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
 • 4 Fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak)

Başvuru Yeri, Tarihi, Şekli ve Süresi

Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için;

Yukarıda sayılan başvuru formunu eksiksiz ve doğru olarak doldurmaları, istenilen diğer belgelerle birlikte 03.12.2018 gününden 07.12.2018 günü mesai bitimine kadar (mesai günlerinde saat 09.00-17.00 arasında) Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır. Boy ve Kilo ölçümleri başvuru sırasında yapılacaktır.

Başvuruların Değerlendirilmesi

T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü sınava çağrılacaktır. Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır,

Sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı 19.12.2018 tarihinde belediyemiz İnternet sitesinde (www.arnavutkoy.bel.tr) ilan edilecektir. Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara belediyemizce düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu ‘Sınav Giriş Belgesi’ gönderilecektir. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir. Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. Adayların sınav giriş belgesinde yazılı tarih ve saatte sınav yerinde hazır bulunmaları gerekmektedir.

Sınavın, Yeri Zamanı ve Konuları

Zabıta Memuru kadroları için yapılacak sözlü sınav 27.12.2018 tarihinde saat 09:30 da başlamak üzere; Arnavutköy Belediye Başkanlığı Taşoluk Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi No:88 Arnavutköy/İSTANBUL adresinde yapılacaktır. Sözlü sınavlar aynı gün içinde bitirilemez ise ertesi günü devam edilecektir. Personel Alım işleminin diğer aşamaları yapılacak sınava ve sonuçlarına bağlı olduğundan sınava katılmamaya yönelik olarak hiçbir mazeret kabul edilmeyecektir. Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen tarihte sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

Sınav Konuları:

 • Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
 • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
 • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
 • Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konuları

ile kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.

Sınavın Değerlendirilmesi

Sözlü sınavda değerlendirme, yukarıdaki (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde yer alan konularda 15’er puan, kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere toplamda 100 tam puandır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sınavda başarılı sayılmak için, sınav kurulu başkan ve üyelerinin 100 tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması şarttır.

Adayların atamaya esas başarı puanı, belediye tarafından yapılan sözlü sınav puanları ile KPSS puanlarının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenir. Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır. Sınav başvuru formunda ya da atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemez. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında ilgili makamlara suç duyurusunda bulunulur.

Sınav Sonuçları ve İtiraz İşlemleri

En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama kadro sayısı kadar asıl ve yedek aday belirlenir. Sözlü sınavı kazanan asıl ve yedek adaylara ait listeler belediyemiz İnternet adresinde (www.arnavutkoy.bel.tr) ilan edilecek ve listede yer alanlara yazılı tebligat yapılacaktır. Sınav sonuçlarına, başarı listesinin belediyenin İnternet adresinde ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.

Sınav Komisyonu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.

Bu yazımızda Arnavutköy Belediyesi tarafından yapılacak olan zabıta memuru alımı ilanı hakkında detaylı bilgiler verdik. Konu hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz. Ayrıca kurum tarafından yayınlanan tüm ilanlara Arnavutköy Belediyesi iş ilanları sayfasından ulaşabilirsiniz.


DİĞER ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, arnavutköy belediyesi konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com'un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com'dan yapılan arnavutköy belediyesi duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.