Bazı kadrolarda bulunan memurlara, görev yaptıkları yerler göz önünde bulundurularak, bu yerlerden aktif olarak çalıştıkları günler için, üç ayda bir kez olmak üzere ek özel hizmet tazminatı ödenebilmektedir.

Arazi Tazminatı Nedir?

Memurların zam ve tazminatı 2005/8501 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre belirlenmektedir. Arazi tazminatı da bu kararname nezdinde düzenlenmiştir. Bu tazminattan sadece teknik hizmetler sınıfı içerisinde yer alan memurlar yararlanabilmektedirler.Arazi Tazminatı Kimlere Ödenir?

Teknik Hizmetler Sınıfına ait kadrolarda bulunan personelden; büro, atölye, ısı santralı, laboratuar, tesis (sosyal tesisler dahil), işletme, fabrika ve hizmet binaları dışında olmak şartıyla arazi, şantiye, inşaat, baraj, park, bahçe, maden, açık alanlarda kurulu tarım ve hayvancılık uygulama birimleri ve yol gibi açık çalışma mahallerinde fiilen çalışanlara (belirtilen mahallerde yapılan kontrollük hizmetleri dahil), çalışılan her gün için ayrıca özel hizmet tazminatı ödenir. Aktif durumdaki hizmet binalarının tadilat, bakım ve onarımı işleri açık çalışma mahalli kapsamında değerlendirilmez.

Arazi Tazminat Oranları

1- En az 4 yıllık yükseköğrenim görenlerden: Başmühendis, Başmimarlar Yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar, mimar, şehir plancılarından,Jeolog, hidrolog, hidrojeolog, jeofizikçi, kimyager, fizikçi, jeomorfolog, bölge plancısı, arkeolog, matematikçi, istatistikçi, astronom, tütün eksperi olanlarla, 29/4/1992 tarihli ve 3795 sayılı Kanuna göre teknik öğretmen unvanı alanlara %2.0

2- Unvanları (1)’de sayılmayan diğer mesleki teknik yükseköğrenimliler ve En az iki yıl süreli mesleki teknik yükseköğrenim görmüş olan yüksek teknikerler, teknikerler ile tütün eksperlerine %1.4

3- Lise üzerine en az 2 yıl mesleki teknik kurs görenler ve Lise dengi mesleki teknik öğrenim görenlere %0.8

Arazi tazminatı ödenmesi öngörülmüştür. Ödenmesi gereken bu tazminatlar üçer aylık dönemler halinde 1 inci grupta sayılanlara 45, ikinci gurupta sayılanlarda 30, 3 üncü grupta sayılanlarda 18 oranını geçemez.

Bu itibarla, teknik hizmetler sınıfı dışında diğer sınıflarda istihdam edilen devlet memurlarına arazi tazminatı ödenmesi mümkün bulunmamaktadır.

Arazi Tazminatı Miktarları

arazi tazminatı miktarları