Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi yayınlamış olduğu iş ilanı ile personel alımı gerçekleştireceğini açıkladı. İbrahim Çeçen Üniversitesi ilan kapsamına 1 avukat alımı yapacaktır. Adaylar ilana 7 Mart 2018 tarihi mesai bitimine kadar başvuru yapabileceklerdir. Adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru formu ve başvuru tarihleri ile ilana dair diğer detaylı bilgilere haberimiz devamından ulaşabilirsiniz.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Personel Alımı İlanı 2018

Üniversitemiz Hukuk Müşavirliğinde istihdam edilmek üzere, 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin Ek 6’ncı maddesine dayanılarak hazırlanan ve 25/03/2015 tarihli 29306 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Giriş Sınavı ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre Üniversitemizde münhal bulunan (1) adet Avukat kadrosuna atama yapılmak üzere sınavla avukat alınacaktır.I – ATAMA YAPILACAK KADRO VE SAYISI:

II – SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI A) GENEL ŞARTLAR:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

b) Son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış KPSSP3 puan türünden en az 65 (altmış beş) puan almış olmak,

c) Hukuk Fakültesi mezunu olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

d) Avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak,

e) Avukatlık Ruhsatı aldıktan sonra en az 5 (beş) yıl mesleği ile ilgili çalışmış olmak. Bu çalışma süresini gösteren belgeyi ibraz etmek.

III – BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

a) Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı Web sayfasından temin edilecek sınav başvuru formu.

b) Diploma veya mezuniyet belgesinin onaylı örneği (eğitimini yurtdışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin onaylı örneği),

c) 4 (dört) adet vesikalık fotoğraf,

ç) KPSS(B) sonuç belgesinin barkodlu bilgisayar çıktısı, d) Özgeçmiş,

e) Avukatlık ruhsatnamesinin onaylı örneği, f) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

g) Erkek adaylar için Askerlikle ilişiği olmadığına dair belge,

ğ) Sağlık durumu belgesi, h) Adli sicil kaydına ilişkin yazılı belge,

ı) Hizmet cetveli(Resmi bir kurumda çalışanlar için),

i) Avukatlık deneyim belgesi, Yukarıda sayılan belgelerin son başvuru tarihinin mesai bitimine kadar Üniversitemiz Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına elden teslim edilmesi şarttır. Bu belgeler, aslı ibraz edilmek kaydıyla ilgili Daire Başkanlığınca da onaylanabilir.

 

IV- GİRİŞ SINAVININ ŞEKLİ VE YERİ

Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilecektir. Sınav için öngörülen süre içerisinde yapılan başvuruları inceleyerek adayların aranan şartları taşıyıp taşımadıkları Başvuru İnceleme Komisyonu tarafından değerlendirilecek olup başvurusu kabul edilen adayların listesi, Üniversitemiz internet sitesinde (www.agri.edu.tr) yayınlanacaktır. Başvurular, 21/02/2018 tarihten başlamak üzere 07/03/2018 tarihi mesai bitiminde sona erecektir. Adayların sınava katılabilmek için Sınav Başvuru Formunu eksiksiz olarak doldurduktan sonra, başvuru için gerekli belgelerle birlikte, Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir. İlanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

V.BAŞVURU ŞARTLARI ve GİRİŞ SINAVININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Aranılan şartları taşıyan adaylar, ilanda belirtilen KPSSP3 puan türünden en yüksek puanı alan adaydan başlamak ve atama yapılacak kadro sayısının 5 (beş) katını geçmemek üzere bir sıralama yapılarak yazılı sınava tabi tutulacaktır. KPSSP3 puan türü itibariyle en son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağırılacaktır. Yazılı sınavda yetmiş ve üzeri alan adaylardan ilan edilen boş kadro sayısının en çok 4 (dört) katı aday yazılı sınav başarı sıralamasına göre sözlü sınava çağırılacaktır. Çağırılacak olan son sıradaki aday ile eşit puana sahip adayların tamamı da sözlü sınava çağırılacaktır. Sözlü sınavdan başarılı sayılabilmek için en az 70 (yetmiş) puan almak şarttır. Yazılı ve sözlü sınav notlarının ortalaması alınarak başarı notu belirlenecektir. Başarı sıralaması en yüksek not alandan başlamak üzere belirlenecektir. Sıralamaya giren adaylar Üniversitemizin internet sitesinde duyurulacaktır. Yazılı sınav 22/03/2018 tarihinde saat 10:00 da Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi toplantı salonunda yapılacaktır. Yazılı sınavda 70 (yetmiş) ve üzeri puan alarak sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar 28/03/2018 tarihinde saat 10:00 da aynı adreste sözlü sınava tabi tutulacaklardır. Aynı gün sınavın bitmemesi halinde takip eden günlerde sözlü sınava devam edilecektir.

VI – SINAV KONULARI:

a)Yazılı Sınav konuları şunlardır:

1) Anayasa Hukuku

2) Medeni Hukuk

3) Borçlar Hukuku

4) Ticaret Hukuku

5) Medeni Usul Hukuku

6) İcra ve İflas Hukuku

7) İdare Hukuku 8) İdari Yargılama Hukuku 9) Ceza Hukuku 10) Ceza Usul Hukuku 11) İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku 12) 2547 ve 2914 sayılı Kanunlar ve İlgili mevzuat 13) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

Yazılı sınavda başarılı olan adaylar;

b) Sözlü sınavda:

1)Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (50 puan),

2) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 Puan),

3) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu (10 Puan),

4) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 Puan),

5) Genel yetenek ve genel kültürü (10 Puan),

6) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 Puan),

Yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilecektir. Adaylar, Sözlü Sınavda Sınav Kurulu tarafından Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyinden 50 (elli) puan, diğer sözlü sınav konuları da onar puan üzerinden değerlendirilecek ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilecektir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Sınav Kurulu ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) olması şarttır. Sınav notlarının aritmetik ortalamasının eşitliği durumunda KPSSP3 puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alacaktır.

VII – SINAV SONUÇLARININ İLANI, İTİRAZ ve ATAMA İŞLEMLERİ:

Sınav sonuçları, Sınav Kurulu tarafından başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle sınav duyurusunda belirtilen avukat kadro sayısı kadar asıl aday ile 1(bir) adet yedek aday isimlerinden oluşturulan liste atamaya yetkili amir olan Rektörün onayına sunulur. Onaylanan başarı listesi ve atanmaya hak kazanan adaylar Üniversitemiz internet sitesinde ilan edilmek suretiyle duyurulacaktır.

Başarı sırasına göre oluşturulacak yedek aday listesi, sınav sonuçlarının ilanından itibaren 6 (altı) ay süreyle geçerlidir. Sınavda yetmiş ve üzerinde puan almış olmak sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez. Sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) gün içinde yazılı olarak komisyona itiraz edilebilir.

VIII- KADROYA BAŞVURU YAPAN ADAYLAR AŞAĞIDAKİ MADDELERİ ÖNCEDEN KABUL ETMİŞ SAYILIR:

1- Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. 2- Başvuru Formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler, giriş sınavını kazanmış olsalar bile, sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacaktır. 3- Atamaları yapılmış olsa dahi bu atamaları iptal edilecek ve ataması yapılanlar hiçbir hak talep edemeyecektir. 4- İdare tarafından ödenen bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. 5- Kurumu yanıltanlar kamu görevlisi ise bu durum ayrıca çalıştıkları kurumlara da bildirilecektir.

Giriş sınavında başarılı olan adaylardan, ilan edilen boş kadro sayısı kadar aday, başarı sıralamasına göre avukat kadrolarına atanırlar. Asıl listeden avukat kadrolarına atanmaya hak kazanan adaylardan çeşitli sebeplerle göreve başlamayanların veya ataması yapılıp herhangi bir sebeple görevden ayrılanların yerine, yedek listeden başarı sırasına göre atama yapılabilir. Gerekli belgeleri süresinde ibraz etmeyenlerin atamaları yapılmayacaktır. Atamaları yapılanların görevlerine başlamalarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 62’nci ve 63’üncü maddesi hükümleri uygulanır. İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemiz www.agri.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

İlan olunur.

İrtibat Telefonları: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı İdari Personel Bürosu Telefon: (0 472) 215 98 63

Bu yazımızda Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi tarafından yapılacak olan personel alımı ilanı hakkında başvuru formu, tarihleri ve şartları hakkında detaylı bilgiler sunduk. Konu hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz.


DİĞER PERSONEL ALIMI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, personel alımı konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com'un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com'dan yapılan personel alımı duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.