Adalet Bakanlığı, yayınlamış olduğu iş ilanı kapsamında çok sayıda personel alımı yapacağını açıkladı. Adalet Bakanlığı ilan kapsamında 4 bin 424 personel alımı gerçekleştirecektir. İlan kapsamında sözleşmeli zabıt katibi, mübaşir, teknisyen, aşçı, şoför alımı yapılacaktır. Adaylar ilana 1 Temmuz ile 16 Temmuz 2019 tarihleri arasında başvuru yapabileceklerdir. Adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru formu ve başvuru tarihleri ile ilana dair diğer detaylı bilgiler yazımız devamındadır.

Adalet Bakanlığı 4 Bin 424 Personel Alımı İlanı 2019

1) Adli ve İdari yargıda görev yapmak üzere;EK-1/A,B,C,D,E listelerde yeri, sayısı, unvanı ve niteliği belirtilen, 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ekindeki “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında, adalet komisyonlarınca yapılacak uygulamalı ve/veya sözlü sınav sonucuna göre 3.071 sözleşmeli zabıt katibi (EK 1/A), 1.169 sözleşmeli mübaşir (EK-l/B), 96 sözleşmeli şoför (EK-l/C), 58 sözleşmeli teknisyen (EK-l/D) ve 30 sözleşmeli aşçı (EK-l/E) olmak üzere toplam 4.424 personel alınacaktır.

2) Adalet komisyonlarınca yapılacak uygulamalı sınav ve/veya sözlü sınava, lisans mezunları için 2018 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-2018) KPSSP3, önlisans mezunları için 2018 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-2018) KPSSP93, ortaöğretim mezunları için 2018 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-2018) KPSSP94 puan türünden 70 ve daha yukarı puan alanlar başvurabilecektir. EK-1/A,B,C,D,E listelerde belirtilen sözleşmeli pozisyonlarda ilk defa istihdam edileceklerin Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 5 ve 6 ncı maddelerinde yazılı olan aşağıdaki şartlan taşımaları gerekmektedir.

Başvuru Şartları Nelerdir?

 • Türk vatandaşı olmak,
 • İlk defa atanacaklar için yapılacak sınavın son başvuru günü olan 16 Temmuz 2019 tarihinde 657 sayılı Kanunun 40 inci maddesindeki yaş şartlarını taşımak ve merkezi sınavın (lisans, önlisans ve ortaöğretim mezunları için KPSS-2018) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak,(lisans, önlisans ve ortaöğretim mezunları için 1 Ocak 1983 ve sonra doğumlu olanlar)
 • Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağma gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 •  657 sayılı Kanunun 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahküm olmamak,
 • 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
 • Kamu haklarından mahrum olmamak,
 • Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

II) Özel Şartlar:

A- Sözleşmeli zabıt katibi pozisyonlarında istihdam edilebilmek için ;

 • Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulları, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet önlisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ya da dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olmak. (Bu maddede sayılan öğretim kurumlarından mezun olanlardan daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)
 • Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olup, daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını belgelemek veya en son başvuru tarihi itibarıyla Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip olmak. (Örgün eğitim yoluyla verilen bilgisayar ya da daktilografi dersini başarıyla tamamladığını resmi olarak belgeleyenlerden daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)
 • Uygulama sınavından en az bir hafta önce Bakanlık internet sitesinde ilan edilecek yazılı metinler arasından, sınav sırasında her bir grup için komisyon tarafından çekilecek kura sonucu belirlenen ve adaylara yazılı olarak verilen bir metinden daktilo veya bilgisayar ile üç dakikada yanlışsız en az doksan kelime yazmak, (Bu şartın varlığı adalet komisyonlarınca yapılacak uygulama sınavı ile tespit edilecek olup, vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada yanlışsız olarak en az doksan kelime yazamayan adaylar sözlü sınava alınmayacaklardır.)

Adayların uygulama sınavında yanlışsız olarak en az doksan kelime yazıp yazmadıkları tespit edilirken; verilen metne sadık kalınıp kalınmadığına, yanlış yazılan kelime sayısı ile yazı içerisindeki kelime ve cümle tekrarlan nedeniyle metnin anlam bütünlüğünün bozulup bozulmadığına dikkat edilir. Bu işlem yapılırken yanlış yazılan kelime sayısının toplam yazılan kelime sayısına oranının yüzde kırktan fazla olması halinde yazılan metnin anlam bütünlüğü şartını taşımadığı kabul edilir.

B- Sözleşmeli mübaşir pozisyonlarında istihdam edilebilmek için;

 • En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

C- Sözleşmeli şoför pozisyonlarında istihdam atanabilmek için;

 • En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
 • Hizmetin özelliğine göre en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

I) – Sözleşmeli teknisyen pozisyonlarında istihdam edilebilmek için;

 • En az meslek liseleri veya teknik liselerin ilgili bölümlerinden mezun olmak,

E- Aşçı pozisyonlarında istihdam edilebilmek için;

 • En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
 • Halk eğitim müdürlüklerinin veya diğer resmi kurum veya kuruluşların düzenlediği kurslardan mezun olmak veya ilgili branşta sertifika sahibi olmak,

 Başvuru İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

 1. Başvuru formu (Adalet komisyonları ve Bakanlığın internet sitesinden (EK-2) temin edilecektir),
 2. Öğrenim belgesinin aslı veya komisyon başkanlığınca ya da ilgili öğretim kurumunca onaylı örneği,
 3. K.PSS-2018 sınav sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı,
 4. Zabıt katibi unvanı için; bilgisayar veya daktilografı dersini başarıyla tamamladığını gösteren sertifika ya da fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulları, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet önlisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ya da dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olduğuna dair belgenin aslı, noter veya komisyon başkanlığınca ya da ilgili öğretim kurumunca onaylı örneği,
 5. Şoför unvanı için; sürücü belgesinin fotokopisi (komisyon başkanlığınca onaylanacaktır),
 6. Aşçı unvanları için; halk eğitim müdürlüklerinin veya diğer resmi kurum veya kuruluşların düzenlediği aşçılık kurslarından mezun olunduğuna dair diploma veya bu branşa ilişkin sertifika veya diplomaların aslı, noter veya komisyon başkanlığınca ya da ilgili öğretim kurumunca onaylı örneği,
 7. Teknisyen unvanları için; başvuru yapılan bölüm ile ilgili alandan mezuniyetini gösterir belgenin aslı, noter veya komisyon başkanlığınca ya da ilgili öğretim kurumunca onaylı örneği,
 8. Adayların eşlerinin iş durumlarına ilişkin dilekçe şeklinde beyan,
 9. Sözlü sınava katılmaya hak kazananlar ayrıca, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliğinin 12 nci maddesine uygun olarak doldurulacak Arşiv Araştırması Formunu ibraz etmek zorundadırlar (Adalet komisyonundan temin edilecektir).

Başvurular Nasıl ve Nereden Yapılacaktır?

Başvuruların sınavın yapılacağı EK-1/A,B,C,D,E listelerde belirtilen adalet komisyonu başkanlıklarına veya buralara gönderilmek üzere herhangi bir adalet komisyonu başkanlığına yapılması gerekmektedir.

Başvurunun sınavın yapılacağı adalet komisyonu başkanlığına yapılması halinde; adayın başvurusu, komisyon tarafından sınav ortak rolüne girilmek suretiyle daha önce tanımlanmış sınav numarası üzerinden UYAP sınav ekranına kaydedilecek ve UYAP’tan tanzim edilen sınav kayıt formu imzalanıp onaylandıktan sonra bir sureti adaya verilerek tamamlanacaktır.

Başvurun un sınavın yapılacağı adalet komisyonuna gönderilmek üzere herhangi bir adalet komisyonu başkanlığına yapılması halinde; adayın başvurusu, komisyon tarafından sınav ortak rolüne girilmek suretiyle başvurunun yapılacağı komisyon tarafından daha önce tanımlanmış sınav numarası üzerinden UYAP sınav ekranına kaydedilecek ve UYAP’tan tanzim edilen sınav kayıt formu imzalanıp onaylandıktan sonra bir sureti adaya verilerek sınav kayıt formu ve başvuru evrakı, masrafı ilgilisinden alınmak suretiyle acele posta servisi (APS) ile başvuru yapılan adalet komisyonu başkanlığına gönderilerek tamamlanacaktır.

Belirtilen usule uyulmadan posta ile veya diğer iletişim araçlarıyla sınavı yapacak adalet komisyonuna veya Bakanlığa yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Adaylar EK-1/A,B,C,D,E listelerde yeri, sayısı, unvanı ve niteliği belirtilen sözleşmeli pozisyonlarından sadece bir unvan için bir adalet komisyonuna başvuru yapabileceklerdir. Adayın birden fazla adalet komisyonuna veya birden fazla unvana başvuru yaptığının tespit edilmesi halinde hiçbir başvurusu kabul edilmeyecek, bu şekilde sınava girenler kazanmış olsalar dahi istihdamları yapılmayacaktır.

İstihdam edilmeye hak kazanan adaylar başvuru yaptıkları adalet komisyonlarına bağlı, merkez veya mülhakat adliyelerinden birinde istihdam edilebileceklerdir.

Başvuru tarihi ne zamandır?

Başvurular 01 Temmuz 2019 Pazartesi günü başlayıp, 16 Temmuz 2019 Sah günü mesai saati bitiminde sona erecektir.

Sınavın Yeri ve Zamanı

Uygulama ve sözlü sınav merkezleri EK-1/A,B,C,D,E listelerde belirtilen adalet komisyonları olup, sınav giriş belgeleri ilgili adalet komisyonu başkanlıklarından alınacaktır.

Zabıt katipliği unvanı için uygulamalı sınava çağrılacakların belirlenmesi ve ilanı:

Adaylardan, merkezi sınavda aldıkları puana göre en yüksek puandan başlayarak istihdam edilecek her bir komisyon için ilan edilen pozisyon sayısının 20 katı kadarı, uygulamalı sınava girmeye hak kazanacaktır. Buna göre yapılan sıralamada son sıradakilerle aynı puana sahip olanlar da uygulamalı sınava girebilecektir. Sözlü sınava girmeye hak kazananlar en geç 30 Temmuz 2019 Salı günü sınavı yapan adalet komisyonlarının adliye internet sitesinde yayınlanacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

Zabıt katibi unvanı için uygulamalı sınav tarihi ve saati:

20 Ağustos 2019 Salı günü saat 09:00’da, adayların daktilo veya bilgisayar ile vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada yanlışsız olarak en az doksan kelime yazıp yazamadıklarının tespiti için uygulamalı sınav yapılacaktır. Belirtilen günde uygulamalı sınavın bitirilememesi halinde takip eden günlerde sınava devam edilecektir.

Sözlü sınava çağrılacakların belirlenmesi ve ilanı

A- Zabıt katibi unvanı için;

Uygulamalı sınavda başarılı olanlardan, sınav komisyonunca doğru olarak kabul edilen kelime sayısı esas alınmak kaydıvla, en fazla doğru kelime yazan adaydan başlanarak istihdam edilmek istenilen komisyon için ilan edilen pozisyonun 3 katı kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır. Buna göre oluşturulan sıralamada, son sıradakilerle aynı sayıda doğru kelime yazanlar da sözlü sınava girebileceklerdir.

B- Mübaşir ve Şoför unvanı için;

Sözlü sınava, merkezi sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla, en yüksek puandan başlamak üzere istihdam edilmek istenilen komisyon için ilan edilen pozisyonun 10 katı kadar aday çağrılacaktır. Buna göre oluşturulan sıralamada, son sıradakilerle aynı puanı alanlar da sözlü sınava girebileceklerdir.

C-Teknisyen ve aşçı unvanı için;

Sözlü sınava, merkezi sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla, en yüksek puandan başlamak üzere istihdam edilmek istenilen komisyon için ilan edilen pozisyonun 5 katı kadar aday çağrılacaktır. Buna göre oluşturulan sıralamada, son sıradakilerle aynı puanı alanlar da sözlü sınava girebileceklerdir.

Sözlü sınava girmeye hak kazananlar en geç 02 Eylül 2019 Pazartesi günü sınavı yapan adalet komisyonlarının adliye internet sitesinde yayınlanacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

Sözlü sınav tarihi ve saati

09 Eylül 2019 Pazartesi günü saat 09:00’da, Yönetmeliğin 14 üncü maddesine göre adaylar sözlü sınava alınacaklardır. Belirtilen günde sözlü sınavın bitirilememesi halinde takip eden günlerde sınava devam edilecektir.

Sözlü sınav konulan:

Adayın sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alması gerekecektir. Sözlü sınavda konular ve puanlama aşağıda belirtildiği şekilde olacaktır.

 • İlgilinin istihdam edileceği pozisyonun gerektirdiği mesleki bilgi (40 puan),
 • Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi (20 puan),
 • Genel kültür (20 puan),
 • Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği (20 puan)

puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden yapılır. İlgilinin istihdam edileceği pozisyonun gerektirdiği mesleki bilgi tespit edilirken;

 • Zabıt katipliği ve mübaşirlik pozisyonlarına istihdam edilecekler için genel hukuk bilgisi ve kalem mevzuatına,
 • Diğer pozisyonlara istihdam edilecekler için istihdam edileceği pozisyonun gerektirdiği teknik bilgiye ilişkin konuların bir veya birkaçından soru sorulur.
 • Şoför pozisyonlarına istihdam edilecekler için bu tespit araç başında ve kullanma becerisi de ölçülmek suretiyle yapılacaktır.

Nihai Başarı Listesi

Nihai başarı listesi, adayların merkezi ve sözlü sınavda aldıkları puanların aritmetik ortalamasına göre en yüksek puandan başlayarak sıralanması suretiyle düzenlenecektir. Zabıt katibi pozisyonlarında istihdam edileceklere ilişkin nihai başarı listesi düzenlenirken; öncelikle hukuk fakültesi, adalet meslek yüksekokulu, yüksekokulların adalet programı ve adalet önlisans programı mezunları en yüksek puan alan adaydan başlamak suretiyle sıralanacak olup, diğer adaylar bu sıralamayı takiben kendi aralarında en yüksek puandan başlayarak sıralanacaktır. Nihai başan listesi sınavı yapar, adalet komisyonlarının adliye internet sitesinde yayınlanacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır.

Sınav sonucunun tebliğinden itibaren kanuni bir mazereti olmaksızın 15 gün içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyenler ile aranılan şartlan taşımadığı anlaşılanların istihdamları yapılmayacaktır. Yerlerine puan sıralamasına göre yedek adayların istihdam işlemi yapılacaktır. İstihdam edilenlerden aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların ise sözleşmeleri iptal edilecektir.

İlan metninde belirtilmeyen hususlar hakkında, ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır. 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ekindeki “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” uyarınca, bu pozisyonlarda istihdam edilenlerin yer değişiklikleri özel şartlara bağlanmış olduğundan, ilgililerin ileride mağduriyete uğramamaları açısından eş, öğrenim, sağlık vb. gibi hususları dikkate alarak sınava girmeleri önem arz etmektedir. İstihdam yapılacak yerlere ilişkin sayıları ve Bakanlıkça uygun görülen sınavı yapacak adalet komisyonlarını gösteren EK-1/A,B,C,D,E listeler aşağıda gösterilmiştir.

Duyurulur.

EK-l/A : Sözleşmeli zabıt katibi pozisyonlarında istihdam edilecek komisyonlar, sınav izni verilen mahaller ve sınavı yapacak adalet komisyonları

EK-l/B : Sözleşmeli mübaşir pozisyonlarında istihdam edilecek komisyonlar, sınav izni verilen mahaller ve sınavı yapacak adalet komisyonları

EK-l/C : Sözleşmeli şoför pozisyonlarında istihdam edilecek komisyonlar, sınav izni verilen mahaller ve sınavı yapacak adalet komisyonları

EK-1/1) : Sözleşmeli teknisyen pozisyonlarında istihdam edilecek komisyonlar, sınav izni verilen mahaller ve sınavı yapacak adalet komisyonları

EK-l/E : Sözleşmeli aşçı pozisyonlarında istihdam edilecek komisyonlar, sınav izni verilen mahaller ve sınavı yapacak adalet komisyonları

EK-2 : Başvuru Formu

Sınavı Yapacak KomisyonAtama Yapılacak Adalet Komisyonu IAdliye AdıZabıt Katibi (4/B) Sınav İzni
AdanaAdanaAdana55
KaraisalI1
Karata;2
CeyhanYumurtalık1
KozanKozan3
Adana BAMAdana BamAdana Bam4
AdıyamanAdıyamanAdıyaman8
Besni1
Gerger1
Kahta3
AfyonkarahisarAfyonkarahisarAfyonkarahisar9
Sinanpaşa1
Sandıklı2
iscehisar1
Şuhut1
BolvadinBolvadin5
Emirdağ4
DinarDinar2
Dazkırı2
AğrıAğrıAğrı2
Eleşkirt2
Taşlıçay2
DoğubayazıtDoğubayazıt14
Diyadin3
PatnosPatnos9
Bulanık2
Tutak1
AksarayAksarayAksaray14
Eskil1
Şereflikoçhisar1
AmasyaAmasyaAmasyaS
Merzifon2
Suluova1
Taşova2
AnkaraAnkaraAnkara180
Akyurt1
Bala1
Gölbaşı(Ankara)3
Haymana3
PolatlI1
Ankara BimKastamonu İdare1
Ankara BatıAnkara BatıAnkara Batı5
Ankara BAMAnkara BamAnkara Bam8
AntalyaAlanyaAlanya24
Gazipaşa3
AntalyaAntalya101
Korkuteli2
ElmalıKumluca1
Finike2
ManavgatManavgat6
Serik4
Akseki2
Gündoğmuş2
Antalya BAMAntalya BamAntalya Bam7
ArdahanArdahanArdahan4
Göle1
Hanak3
Posof1
ArtvinArtvinArtvin3
Arhavi1
Borçka3
HopaS
Şavşat2
Yusufeli2
AydınAydınAydın13
NaziliNazilli7
Bozdoğan1
SökeDidim2
BakırköyBakırköyBakırköy100
Sınavı Yapacak KomisyonAtama Yapılacak Adalet KomisyonuAdliye AdıZabıt Katibi (4/B) Sınav İzni j
BalıkesirBalıkesirBalıkesir10
Bigadiç2
İvrindi3
Savaştepe2
Sındırgı2
BandırmaGönen3
Marmara2
BurhaniyeAyvalık2
BartınBartınBartın7
Amasra2
Ulus3
BatmanBatmanBatman5
Kozluk3
SasonS
BayburtBayburtBayburt6
BilecikBilecikBilecik6
Bozüyük3
Gölpazarı3
Osmaneli1
Söğüt2
BingölBingölBingöl5
Genç2
Karlıova1
Solhan3
Kiğı2
BitlisBitlisBitlis6
Adilcevaz3
Ahlat5
GUroymak1
Hizan1
Mutki1
Tatvan1
BoluBoluBolu10
Mengen2
BurdurBurdurBurdur5
Bucak4
Gölhisar1
Yeşilova2
BursaBursaBursa94
Gemlik3
İnegölİnegöl5
Yenişehir2
Bursa BAMBursa BAMBursa Bam9
ÇanakkaleÇanakkaleÇanakkale 7
Biga1
Ezine1
Yenice(Çanakkale)1
ÇankırıÇankırıÇankırı7
Şabanözü1
İlgaz2
ÇorumÇorumÇorum7
İskilip2
Bayat1
SungurluSungurlu4
DenizliDenizliDenizli36
Acıpayam1
Çal1
Çardak2
Çivril1
Kale2
Tavas2
DiyarbakırDiyarbakırDiyarbakır75
Bismil5
Ergani2
Çermik1
Çınar3
Çüngüş2
Dicle2
Hani2
Hazro2
Kulp2
Lice3
Eğil3
Sınavı Yapacak Komisyon1 Atama Yapılacak Adalet KomisyonuAdliye AdıZabıt Katibi (4/8) Sınav izni
DüzceDüzceDüzce | 8
EdirneEdirneEdirneS
Keşan1
İpsala1
Enez2
ElazığElazığElazığ20
Karakoçan2
Kovancılar2
Keban2
Maden2
Çemişgezek3
Palu1
ErzincanErzincanÇayırlı1
Kemah1
Kemaliye2
Refahiye2
Tercan2
ErzurumErzurumErzurum6
Karayazı2
Horasan2
Çat3
Tortum2
ispir1
Erzurum BimErzurum Bim3
Erzurum idare1
Van İdare2
HınısHınıs4
Tekman3
OltuOltu3
Erzurum BAMErzurum BamErzurum Bam15
EskişehirEskişehirEskişehir25
Çifteler2
Beylikova2
Mihalıççık2
GaziantepGaziantepGaziantep45
Gaziantep BİMGaziantep İdare2
İslahiyeNurdağı6
İslahiye10
NizipNizip8
Gaziantep BAMGaziantep BamGaziantep Bam5
GiresunGiresunGiresun3
Bulancak2
Espiye3
Görele4
Dereli1
ŞebinkarahisarŞebinkarahisar3
Alucra4
Suşehri2
Koyulhisar2
GümüşhaneGümüşhaneKelkit4
Şiran2
HakkariHakkariÇukurca2
YüksekovaYüksekova9
HatayHatayHatay12
Samandağ2
Yayladağı3
İskenderunİskenderun9
Erzin3
KırıkhanKırıkhan17
Reyhanlı4
Hassa2
İğdırİğdırİğdır7
Tuzluca1
İspartaİspartaİsparta3
Eğirdir2
Senirkent2
Sütçüler2
YalvaçYalvaç3
İstanbulİstanbulİstanbul80
İstanbul BimTekirdağ idare3
SilivriSilivri10
Çatalca2
Marmaraereğlisi2
Sınavı Yapacak KomisyonAtama Yapılacak Adalet KomisyonuAdliye AdıZabıt KŞtlbl (4/B) Sınav izni
İstanbul Anadoluİstanbul Anadoluİstanbul Anadolu190
Beykoz4
Şile1
İstanbul BAMİstanbul Bamİstanbul 8am60
İzmirBergamaKınık2
İzmirİzmir100
Çeşme1
Karaburun1
Kemalpaşa7
Menderes3
Torbalı5
KarşıyakaKarşıyaka6
Aliağa1
Menemen3
Foça2
ödemişÖDEMİŞ13
Tire2
Kiraz2
İzmir BAMİzmir Bamİzmir BanS
KahramanmaraşElbistanElbistan13
Afşin2
Göksün1
KahramanmaraşKahramanmaraş9
Andırın1
Pazarcık2
KarabükKarabükKarabük3
Safranbolu3
Eskipazar1
Yenice(Karabuk)1
KaramanErmenekErmenek3
KaramanKaraman12
KarsKarsKars10
Arpaçay2
Digor3
Kağızmar2
Selim2
KastamonuİneboluCide2
Küre2
KastamonuAraç2
Azdavay3
Tosya4
KayseriKayseriKayseri55
Develi2
Bünyan2
Tomarza1
Pınarbaşı1
YahyalI3
KırıkkaleKırıkkaleKırıkkale8
Keskin2
Delice2
Sulakyurt1
KırklarellKırklareli5
KırklareliBabaeski3
Pınarhisa’1
Demirköy2
KırşehirKırşehirKırşehir2
Kaman1
Mucur1
KilisKilisKilis10
KocaeliGebzeGebze39
KocaeliKocaeli19
Körfez1
Kandıra8
Sınavı Yapacak KomisyonAtama Yapılacak Adalet KomisyonuAdliye AdıZabıt KAtlbl (4/B) Sınav izni
KonyaAkşehirAkşehir2
Ilgın2
Yunak1
Doğanhisa-2
Ereğli(Konya)Ereği l(Konya)11
Karapınar4
KonyaKonya55
Cihanbeyli1
Hadim1
Sarayönü1
Konya BimKonya Birr2
İsparta İdare1
SeydişehirSeydişehir3
Beyşehir7
Konya BAMKonya BAMKonya BAM8
KütahyaKütahyaKütahya7
Gediz3
MalatyaMalatyaMalatya4
Arapglr3
Doğanşehi’1
Akçadağ3
Pütürge2
ManisaAkhisarAkhisar8
Soma5
Kırkağaç5
Gördes3
AlaşehirAlaşehir4
Sarıgöl2
ManisaManisa20
SalihliSalihli5
Kula1
Demirci2
TurgutluTurgutlu8
MardinMardinMardin10
Kızıltepe5
Nusaybin3
Derik2
Ömerli2
Mazıdağı2
Savur2
MidyatMidyat6
Dargeçit3
İdil3
Gercüş3
MersinMersinMersin40
SilifkeSilifke4
Aydıncık1
Gülnar1
Mut2
TarsusTarsus10
MuğlaBodrumBodrum8
MuğlaMuğla3
MuşMuşMuş8
Varto3
NevşehirNevşehirNevşehir6
Avanos1
Dcrinkuyu2
Gülşehir2
Hacıbektaş3
Kozaklı2
Ürgüp3
NiğdeNiğdeNiğde3
Çamardı2
Çiftlik2
Ulukışla3
OrduOrduGürgcntepe2
Perşembe1
ÜnyeKumru2
Korgan2
Akkuş2
Aybastı1
Sınavı Yapacak KomisyonAtama Yapılacak Adalet KomisyonuAdliye AdıZabıt Katibi (4/B) Sınav izni
OsmaniyeOsmaniyeOsmaniye 15
Kadirli8
Düziçl2
Bahçe2
RizeRizeRize8
Pazar2
Çayeliz
SakaryaSakaryaSakarya15
Akyazı6
Ferizli3
Geyve2
Karasu5
Kaynarca1
Sakarya BAMSakarya BAMSakarya BAM4
SamsunBafraBafra2
ÇarşambaTerme3
SamsunSamsun4
Samsun BimSamsun Bin2
Tokat İdare1
Rize İdarez
VezirköprüLadik1
Samsun BAMSamsun BamSamsun Bams
SiirtSiirtSiirt13
Kurtalan5
Baykan4
Şirvan2
Pervari4
Eruh3
SinopBoyabatDurağan2
SinopAyancık2
Türkell2
SivasSivasSivas6
Divriği2
İmranlı1
Kangal3
Şarkışla1
ŞanlıurfaSiverekSiverek20
Hilvan4
ŞanlıurfaŞanlıurfa50
Akçakale6
Birecik6
Bozova3
Halfeti3
Harran3
ViranşehirViranşehir13
ŞırnakCizreCizre4
Sllopi11
ŞırnakŞırnak10
Uludere3
Beytüşşebap2
TekirdağÇorluÇorlu17
ÇerkezköyİS
Saray(Çoıtu|4
TekirdağTekirdağ10
Hayrabolu5
Muratlı3
TokatTokatTokat2
Niksar2
Reşadiye2
Almus3
Artova3
ZileZile2
Turhal3
TrabzonTrabzonTrabzonİS
Araklı2
Çaykara3
Maçka1
Sürmene2
Sınavı Yapacak KomisyonAtama Yapılacak Adalet KomisyonuAdliye AdıZabıt Katibi (4/8) Sınav bnl
TunceliTunceliTunceli2
Hozat1
Mazgirt2
Nazimiye2
Ovacık(Tunceli)2
Pülümür1
Pertek2
UşakUşakUşak25
Banaz2
Eşme4
Simav1
Sivaslı1
VanErcişErciş9
Çaldıran2
VanVan50
Bahçesarav4
Çatak3
Gürpınar2
Özalp1
Saray(Vam2
YalovaYalovaYalova9
YozgatBoğazlıya nBoğazlıyar3
Sankaya2
Çayıralan1
YozgatYozgat3
Akdağmadcnl3
Çekerek1
ZonguldakZonguldakZonguldak15
Ereğli(Zonguldak)10
Devrek1
Çaycuma3
Alaplı1
Gökçebey3
Genel Toplam3.071
Sınavı Yapacak KomisyonAtama Yapılacak Adalet KomisyonuAdliye Ad.Mübaşir (4/8) Sınav İzni
AdanaAdanaAdana33
KaraisalI1
CeyhanYumurtalık1
KozanKozan3
Aladağ1
Feke1
Tufanbeyli1
Adana BAMAdana BamAdana Ban3
AdıyamanAdıyamanGerger1
Kahta2
AfyonkarahisarAfyonkarahisarAfyonkarahisar3
Sinanpaşe1
İscehlsar1
Şuhut1
BolvadinEmirdağ1
DinarDazkırı1
AğrıAğrıTajlıçay1
DoğubayazıtDoğubayant3
PatnosPatnos1
Bulanık1
Tutak1
AksarayAksarayAksaray5
Ortaköy(Aks«ray)1
Şereflikoçhisar2
AmasyaAmasyaAmasya1
Merzifon3
AnkaraAnkaraAnkara37
Gölbaşı(Ankara)1
Ankara BİMZonguldak icare2
Ankara BatıAnkara BatıBeypazarı1
Ankara BAMAnkara BamAnkara Ban6
AntalyaAlanyaAlanya12
AntalyaAntalya28
ElmalıElmalı2
ManavgatManavga:5
Serik2
Akseki1
Gündoğmuş1
ArdahanArdahanArdahan3
Göle1
Hanak1
ArtvinArtvinArtvin1
Şavşat2
AydınAydınAydın3
SökeSöke2
Kuşadası3
BakırköyBakırköyBakırköy52
Büyükçekm’ce3
Küçükçe kırıece12
BalıkesirBalıkesirBalıkesir2
İvrindi1
Sındırgı1
BandırmaBandırma1
Gönen1
Marmara1
BurhaniyeEdremit1
Ayvalık1
BatmanBatmanBatman6
Kozluk1
Sason1
BayburtBayburtBayburt3
BilecikBilecikBozüyük2
BingölBingölKarlıova1
Solhan1
Kiğı1
BitlisBitlisHizan1
Mutki1
Tatvan1
BoluBoluBolu4
Gerede1
Göynük1
Mudurnu1
Stnavı Yapacak KomisyonAtama Yapılacak Adalet KomisyonuAdliye AdıMübaşir (4/B) Sınav İzni 1
BurdurBurdurGölhisar1
Yeşilova1
8 ursaBursaBursa33
Orhangazi1
Gemlik1
Karacabey2
İnegölİnegöl7
Bursa BAMBursa BAMBursa Bam4
ÇanakkaleÇanakkaleÇanakkale4
Biga2
Gökçeada2
Yenice(Çanakkale)1
ÇankırıÇankırıŞabanözu1
Kurşunlu1
ÇorumÇorumİskilip1
Bayat1
DenizliDenizliDenizli14
Çivril1
Kale2
DiyarbakırDiyarbakırDiyarbakr26
Çermik1
Hani1
Hazro1
DüzceDüzceDüzce2
Akçakoca1
EdirneEdirneEdirne5
Keşan1
Uzunköprü2
Enez1
ElazığElazığElazığ7
Keban1
Maden1
Çemişgezek1
ErzincanErzincanErzincan2
Kemah1
Tercan1
ErzurumErzurumErzurum1
Karayazı1
Horasan1
Çat2
Aşkale1
Tortum1
ispir1
Erzurum BimErzurum Bim2
HınısTekman1
Erzurum BAMErzurum BamErzurum Bam4
EskişehirEskişehirEskişehir7
Beylikova1
Mihalıççık1
GaziantepGaziantepGaziantep25
Araban1
Gaziantep BimMardin İdare1
İslahiyeNurdağı1
İslahiye4
NizipNizip4
Gaziantep BAMGaziantep BamGaziantep Bam4
GiresunGiresunGiresun2
Görele2
Dereli1
ŞebinkarahisarŞebinkarahisar1
Alucra1
Suşehri1
Koyulhisar1
HakkariHakkariHakkari2
Çukurca1
YüksekovaYüksekova3
Şemdinli1
HatayHatayHatay10
Samandağ2
İskenderunİskenderun10
Erzin2
KırıkhanKırıkhan2
Reyhanlı2
Sınavı Yapacak KomisyonAtama Yapılacak Adalet KomisyonuAdliye AdMübaşir (4/8) Smav izni
İğdırİğdırİğdır5
Aralık1
Tuzluca1
İspartaİspartaEğirdir1
Keçiborlu1
Sütçüler1
YalvaçYalvaç3
İstanbulİstanbulİstanbul38
Gaziosmanpaşa10
İstanbul Bimİstanbul B m3
Tekirdağ İdare1
SilivriSilivri6
Çatalca1
İstanbul Anadoluİstanbul Anadoluİstanbul Anadolu45
Beykoz2
İstanbul BAMİstanbul Bamİstanbul Bam8
İzmirBergamaBergama4
Dikili1
Kınık1
İzmirİzmir26
Çeşme1
Karaburun1
Kcmalpa;a4
Menderes1
Seferihisar1
Torbalı1
Urla1
KarşıyakaKarşıyaka2
Aliağa1
Menemen2
Foça1
ödemişÖDEMİŞ3
Tire2
Bayındır2
Kiraz1
İzmir 8AP1Iİzmir Bamİzmir Bam7
KahramanmaraşElbistanElbistan2
Afşin2
KahramanmaraşKahramanmaraş3
Türkoğlu1
Pazarcık1
KarabükKarabükEskipazar1
KaramanKaramanKaraman5
KarsKarsKars3
Arpaçay1
Kağızman1
Sarıkamış1
Kastamonuİneboluİnebolu3
KastamonuAraç1
Taşköprü1
KayseriKayseriKayseri18
İncesu1
Bünyan2
Yeşilhisar1
Tomarza1
Sarıoğlan1
Sarız1
Yahyalı2
KırklareliKırklareliKırklareli3
Lüleburgaz3
Babaeski1
KırşehirKırşehirKaman2
Mucur2
KilisKilisKilis6
KocaeliGebzeGebze18
KocaeliKocaeli18
Karamürsel3
Sınavı Yapacak KomisyonAtama Yapılacak Adalet KomisyonuAdliye AdıMübaşir (4/B) Sınav izni
KonyaAkşehirAkşehir3
Yunak1
Ereğli(Konya)Ereğli(Konya)6
KonyaKonya25
Cihanbeyli2
Çumra1
Hadim1
Sarayönü1
Konya BimAntalya idare1
KütahyaKütahyaKütahya2
TavşanlıTavşanlı2
Emet1
MalatyaMalatyaMalatya4
ManisaAkhisarAkhisar1
Soma2
Gördes1
AlaşehirAlaşehir4
ManisaManisa10
SalihliSalihli5
Demirci1
TurgutluTurgutlu2
MardinMardinKızıltepe2
Nusaybin1
Derik1
Ömerli1
MidyatMidyat3
MersinMersinMersin18
Erdemli2
SilifkeAnamur1
Aydıncık1
Gülnar1
TarsusTarsus2
Pozantı1
MuğlaBodrumBodrum3
FethiyeFethiye6
Ortaca1
MuğlaMuğla4
MUŞMUŞMuş2
Varto1
NevşehirNevşehirNevşehir3
Avanos1
Gülşehir1
Ürgüp1
NiğdeNiğdeBor1
Çamardı1
Çiftlik1
Ulukışla2
OrduOrduMesudiye1
Gürgentepe1
Gölköy1
ÜnyeFatsa3
Kumru2
OsmaniyeOsmaniyeOsmaniye12
Kadirli8
RizeRizeRize4
Pazar2
Çayell1
Kalkandere1
SakaryaSakaryaSakarya10
Akyazı1
Geyve1
Hendek2
Karasu4
Kaynarca1
Kocaali1
SamsunBafraBafra2
ÇarşambaÇarşamba1
Samsun BimSamsun Bim1
VezirköprüVezirköprü2
Ladik1
Samsun BAMSamsun BamSamsun Bam4
Sınav, Yapacak KomisyonAtama Yapılacak Adalet KomisyonuAdlrye AdıMübaşir (4/B) Smuv İzni
SiirtSiirtBaykan1
Pervari1
Eruh1
SinopBoyabatDurağan1
SinopSinop2
Ayancık1
Gene1
Türkell1
SivasSivasSivas8
Divriği1
Gemerek1
İmranlı1
Kangal1
Yıldızeli1
ŞanlıurfaSiverekSiverek6
Hilvan1
ŞanlıurfaŞanlıurfaıs
Birecik1
Bozova1
Halfeti1
Harran1
Suruç1
ViranşehirVlranşehiı5
Ceylanpınar1
ŞırnakCizreCizre3
Silopi2
TekirdağÇorluÇorlu3
Çerkezköy2
Saray(Çorlu)1
TekirdağTekirdağ5
TokatTokatTokat5
Erbaa3
Niksar3
Almus1
ZileZile2
TrabzonTrabzonTrabzon11
Akçaabat2
Araklı1
TunceliTunceliHozat1
Mazglrt1
Ovacık(Tunceli)1
Pülümür1
UşakUşakUşak5
Simav2
VanErcişÇaldıran2
VanVan10
Bahçesaray1
Başkale2
Çatak1
Gürpınar1
YalovaYalovaYalova2
YozgatBoğazlıyanÇayıralan1
YozgatŞefaatli1
ZonguldakZonguldakGökçebey1
Genel Toplam1.169
1 Smavı Yapacak KomisyonAtaması Yapılacak Adalet KomisyonuAdliye AdıŞoför (4/B) Sınav İzni
Adana BAMAdana BamAdana Bam1
AdıyamanAdıyamanKahta1
AfyonkarahisarAfyonkarahisarAfyonkarahisar1
AmasyaAmasyaMerzifon1
AnkaraAnkaraAnkara10
Ankara BAMAnkara BamAnkara Bam1
AntalyaAlanyaAlanya1
AntalyaAntalya3
Antalya BAMAntalya BamAntalya Bam1
BakırköyBakırköyBakırköy3
BartınBartınAmasra1
BayburtBayburtBayburt2
BoluBoluGerede1
BurdurBurdurBurdur1
BursaBursaBursa2
8ursa BAMBursa BAMBursa Bam1
OenhllDenizliDenizli2
DiyarbakırDiyarbakırDiyarbakı*3
ErzurumErzurum BimErzurum Bim1
GaziantepGaziantepGaziantep2
İslahiyeİslahiye2
Gaziantep BAMGaziantep BamGaziantep 83m2
GümüşhaneGümüşhaneGümüşhane1
HakkariHakkari1
HakkariYüksekovaYüksekova1
İspartaİspartaİsparta2
İstanbulİstanbulİstanbulS
İstanbul Anadoluİstanbul Anadoluİstanbul Anadolu4
İstanbul BAMİstanbul Bamİstanbul Bam1
İzmirİzmirİzmir4
KarabükKarabükKarabük2
KastamonuKastamonuKastamonu1
KayseriKayseriKayseri3
KilisKilisKilis2
KonyaKonyaKonya2
KütahyaKütahyaKütahya1
TavşanlıTavşanlı1
MardinMardinMardin2
MersinMersinMersin1
NevşehirNevşehirNevşehir1
OrduOrduOrdu2
RizeRizeRize1
SinopBoyabatBoyabat1
SinopSinop1
ŞanlıurfaViranşehirViranşehi-2
ŞırnakCizre1
CizreSilopi1
TrabzonTrabzonTrabzon3
TunceliTunceliTunceli1
VanVanVan3
YozgatBoğazlıyanBoğazlıyan1
ZonguldakZonguldakEreğli(ZonguHak)1
Genel Toplam96
Sınavı Yapacak KomisyonAtama Yapılacak Adalet KomisyonuAdliye AdıToplam Teknisyen (4/B) Sınav izniBilgisayar Teknisyeni (4/B) Sınav İzniElektronik Teknisyeni (4/B) Sınav İzniElektrik Teknisyeni (4/B) Sınav İzniSıhhi Tesisat Teknisyeni (4/B) Sınav İzniMakine Teknisyeni (4/B) Sınav izniKlima Teknisyeni (iklimlendirme ve Soğutma) (4/B) Sınav İzniinşaat Teknisyeni (4/B) Sınav izni
Adana BAMAdana BamAdana Bam3111
Ankara BAMAnkara BamAnkara Bam3111
Antalya BAMAntalya BamAntalya Bam41111
Bursa BAMBursa BamBursa BAM3111
DiyarbakırDiyarbakırDiyarbakır82111111
Erzurum BAMErzurum BamErzurum Bam11
Gaziantep BAMGaziantep BamGaziantep Bam3111
İstanbul BAMİstanbul Bamİstanbul Bam211
İzmir BAMİzmir Bamİzmir Bam51121
KayseriKayseriKayseri82111111
Konya BAMKonya BAMKonya BAM211
Sakarya BAMSakarya BAMSakarya BAM11
TrabzonTrabzonTrabzon82111111
VanVanVan7211111
Genel Toplam581310456119
1 Sınavı Yapacak KomisyonAtama Yapılacak Adaict KomisyonuAdüyeAdıAş$ı (4/B) Sınav imi
AdanaAdanaAdana1
CeyhanCeyhan1
Adana BAMAdana BamAdana Ban1
Ankara BAMAnkara 8amAnkara Bam1
AntalyaAlanyaAlanya1
BartınBartınBartın1
BingölBingölBingöl1
BoluBoluBolu1
BursaBursaBursa1
ÇanakkaleÇanakkaleÇanakkale1
ÇorumÇorumÇorum1
DüzceDüzceDüzce1
ElazığElazığElazığ1
GümüşhaneGümüşhaneGümüşhane1
KahramanmaraşElbistanElbistan1
KastamonuKastamonuKastamonu1
KayseriKayseriKayseri1
KırıkkaleKırıkkaleKırıkkale1
KırklareliKırklareliKırklareli1
KocaeliGebzeGebze1
KonyaKonyaKonya1
MalatyaMalatyaMalatya1
NevşehirNevşehirNevşehir1
ŞanlıurfaSiverekSiverek1
TekirdağTekirdağTekirdağ1
TrabzonTrabzonTrabzon2
UşakUşakUşak1
VanVanVan2
Genel Toplam30

Bu yazımızda Adalet bakanlığı tarafından yapılacak olan 4 bin 424 sözleşmeli personel alımı ilanı hakkında detaylı başvuru bilgilerine yer verdik. Konu hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz. Ayrıca kurumca yayınlanana tüm ilanlara Adalet Bakanlığı iş ilanları sayfasından ulaşabilirsiniz.


DİĞER PERSONEL ALIMI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, personel alımı konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com'un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com'dan yapılan personel alımı duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.