Adalet Bakanlığı, yayınlamış olduğu iş ilanı kapsamında sözleşmeli personel alımı yapacağını açıkladı. Adalet Bakanlığı iş ilanı kapsamında 1099 sözleşmeli personel alımı yapacaktır. Kurum ilan kapsamında; icra katibi alımı gerçekleştirecektir. Adaylar ilana 1 Temmuz 2023 ile 16 Temmuz 2023 tarihleri arasında başvuru yapabileceklerdir. Adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru formu ve başvuru tarihleri ile ilana dair diğer detaylı bilgiler yazımız devamındadır.

Adalet Bakanlığı 1099 İcra Katibi Alımı İlanı 2023

Bakanlığımızca ekli listede yeri, sayısı, unvanı ve niteliği belirtilen, 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe giren “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında, sınavı yapacak adalet komisyonu olarak belirlenen adalet komisyonlarınca yapılacak uygulama ve sözlü sınav sonucuna göre 1099 sözleşmeli icra katibi alınacaktır.Başvuru Şartları Nelerdir?

İcra katipliği pozisyonlarına atanmak isteyenlerin İcra Müdür ve Yardımcıları ile İcra Katiplerinin Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 3/A maddesinde belirtilen;

 • Türk vatandaşı olmak,
 • Merkezi sınavın (KPSS-2018) yapıldığı 2018 yılının Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak (01/01/1983 ve sonrası doğumlu olanlar),
 • Merkezi sınavda (KPSS-2018’da lisans mezunları için KPSSP-3, önlisans mezunları için KPSSP-93, ortaöğretim mezunları için KPSSP-94 puan türünden) en az 70 puan almış olmak,
 • Görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
 • Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak ya da askerlik çağma gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 • En az lise veya dengi okul mezunu olup, örgün öğretim yoluyla verilen daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını belgelemek veya başvuru talihinde Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurumu ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip bulunmak,
 • Uygulama sınavında ve sözlü sınavda başarılı olmak

şartlarını taşımaları gerekmektedir.

Başvurular Nasıl ve Nereden Yapılıyor?

Adaylar 01 Temmuz 2023 – 16 Temmuz 2023 tarihleri arasında başvuru yapabilecekledir. Adaylarda aranan başvuru sırasında istenilen belgeler aşağıda verilmiştir.

 • İcra katipliği sınavı başvuru formu,
 • Diploma veya mezuniyet belgesinin ya da öğrenim yabancı ülkede yapılmış ise denklik belgesinin aslı, kurumca veya belgenin verildiği yer yükseköğretim kurumunca onaylanmış örneği,
 • KPSS-2018 sınav sonuç belgesi,
 • Örgün eğitim yoluyla verilen bilgisayar ya da daktilografi dersini başarı ile tamamladığına ilişkin belge veya Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı ya da kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslardan alınmış daktilo veya bilgisayar sertifikası (Örgün eğitim veren fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulları, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet ön lisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ya da dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olanlardan daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.) ile birlikte sınavı yapacak adalet komisyonu başkanlıklarına veya sınav evrakının ilgili sınavı yapacak adalet komisyonuna gönderilmesi için herhangi bir adalet komisyonu başkanlığına müracaat edeceklerdir.

Başvurunun sınavın yapılacağı adalet komisyonu başkanlığına yapılması halinde; adayın başvurusu, komisyon tarafından sınav ortak rolüne girilmek suretiyle daha önce tanımlanmış sınav numarası üzerinden UYAP sınav ekranına kaydedilecek ve UYAP’tan tanzim edilen sınav kayıt formu imzalanıp onaylandıktan sonra bir sureti adaya verilerek tamamlanacaktır.

Başvurunun sınavın yapılacağı adalet komisyonuna gönderilmek üzere herhangi bir adalet komisyonu başkanlığına yapılması halinde; başvuru komisyon tarafından sınav ortak rolüne girilmek suretiyle başvurunun yapılacağı komisyon tarafından daha önce tanımlanmış sınav numarası üzerinden UYAP sınav ekranına kaydedilecek ve UYAP’tan tanzim edilen sınav kayıt formu imzalanıp onaylandıktan sonra bir sureti adaya verilerek, sınav kayıt formu ve başvuru evrakı masrafı ilgilisinden alınmak suretiyle acele posta servisi (APS) yoluyla başvuru yapılan adalet komisyonu başkanlığına gönderilmek suretiyle tamamlanacaktır.

Belirtilen usule uyulmadan posta ile veya diğer iletişim araçlarıyla sınavı yapacak adalet komisyonuna veya Bakanlığa yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Adaylar, icra katipliği sözleşmeli pozisyonları için sınavı yapacak adalet komisyonlarından sadece birine başvuru yapabileceklerdir. Adayın birden fazla adalet komisyonuna başvuru yaptığının tespit edilmesi halinde hiçbir başvurusu kabul edilmeyecek, bu şekilde sınava girenler kazanmış olsalar dahi istihdamları yapılmayacaktır.

Uygulama Sınavına Çağrılacakların Belirlenmesi

Adaylardan, merkezi sınavda aldıkları puana göre en yüksek puandan başlanarak her bir sınavı yapacak adalet komisyonu için ilan edilen pozisyon toplamının 20 katı kadarı, uygulama sınavına girmeye hak kazanacaktır. Buna göre yapılan sıralamada, son sıradakilerle aynı puana sahip olanlar da uygulama sınavına girebilecektir.

Uygulama Sınavı, Yeri, Zamanı ve Şekli

Uygulama sınavına girmeye hak kazananların listesi 30 Temmuz 2023 Salı günü sınavı yapacak adalet komisyonlarının bulunduğu adliyelerin internet sitelerinde ilan edilecektir.

Sınav giriş belgeleri sınav gününe kadar sınavı yapacak adalet komisyonlarından alınabilecektir.

Uygulama sınavı, sınavı yapacak adalet komisyonlarının bulunduğu adliyelerde 20 Ağustos 2023 Salı günü saat 09:00 da başlayacaktır. Uygulama sınavının belirtilen günde bitirilememesi halinde takip eden günlerde sınava devam edilecektir.

Adaylardan, uygulama sınavından en az bir hafta önce Bakanlık internet sitesinde ilan edilecek yazılı metinler arasından, sınav sırasında her bir grup için komisyon tarafından çekilecek kura sonucu belirlenen metinden daktilo veya bilgisayarla; verilen metne sadık kalınmak ve anlam bütünlüğü korunmak suretiyle, kelime ve cümle tekrarına yer vermeden ve yanlış yazılan kelime sayısı toplam yazılan kelime sayısının yüzde kırkından fazla olmayacak şekilde üç dakikada en az doksan kelime yazanlar, uygulama sınavında başarılı olmuş sayılacaklardır.

Sözlü Sınava Çağrılacakların Belirlenmesi, Sınav Yeri ve Zamanı

Uygulama sınavında başarılı olanlardan, sınavı yapacak adalet komisyonlarının doğru olarak kabul edilen kelime sayısı esas alınmak kaydıyla, en fazla doğru kelime yazan adaydan başlanarak sınavı yapacak adalet komisyonu için ilan edilen pozisyon toplamının üç katı kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır. Buna göre oluşturulan sıralamada, son sıradakilerle aynı sayıda doğru kelime yazanlar da sözlü sınava girebileceklerdir. Sözlü sınava girmeye hak kazananların listesi, en geç 02 Eylül 2023 Pazartesi gününe kadar sınavı yapacak adalet komisyonlarının bulunduğu adliyelerin internet sitelerinde ilan edilecektir.

Sözlü sınav, sınavı yapacak adalet komisyonlarının bulunduğu adliyelerde 09 Eylül 2023 Pazartesi günü saat 09:00’da başlayacaktır. Belirtilen günde sınavın bitirilememesi halinde takip edilen günlerde sınava devam edilecektir.

Sözlü Sınava Gireceklerden İstenecek Belgeler

Sözlü sınava girmeye hak kazananlar en geç 06 Eylül 2023 Cuma gününe kadar;

 • 6×9 cm ebadında iki adet fotoğraf,
 • Mal Bildirimi Formu,
 • Arşiv araştırmasına esas olmak üzere ilgilinin fotoğrafını ve imzasını taşıyan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu,
 • Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durumu olmadığına dair yazılı beyanı,

sınavı yapacak adalet komisyonuna teslim edecekler veya bu ilanın 2 nci maddesindeki esaslara göre göndereceklerdir.

Sözlü Sınav Konuları Nelerdir?

Sözlü sınavda Yönetmeliğin 11 inci maddesinde belirtilen genel kültür ve genel yetenek konuları ile genel hukuk bilgisi, icra ve iflas hukuku ile kalem mevzuatından soru sorulacaktır. Adayın sözlü sınavda başarılı sayılmak için, üyelerin yüz tam puan üzerinden verdikleri notların aritmetik ortalamasının en az yetmiş puan olması gerekir. Sözlü sınavda konular ve puanlama aşağıda belirtildiği şekilde olacaktır.

 • Alan bilgisi, (70 puan)
 • Genel yetenek ve genel kültürü, (10 puan)
 • Bir konuyu kavrayıp özetleme ve ifade yeteneği ile muhakeme gücü, (10 puan)
 • Genel görünümü, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu ile liyakati, (10 puan) olmak üzere toplam 100 puan üzerinden yapılır.

Başarı Listelerinin Oluşturulması

Sözlü sınav sonucu en yüksek puan alan adaydan başlanmak üzere sıraya konularak sözlü sınav başarı listesi hazırlanacaktır.

Merkezi ve sözlü sınavda alman puanların aritmetik ortalamasına göre en yüksek puandan başlanarak nihai başarı listesi düzenlenecektir. Bu liste düzenlenirken hukuk fakültesi, adalet meslek yüksekokulu, yüksekokulların adalet programı ile adalet ön lisans programı mezunları en yüksek puan alan adaydan başlanarak; diğer adaylar ise bu sıralamayı takiben kendi aralarında en yüksek puan alan adaydan başlanarak sıralanacak ve nihai başarı listesi sınavı yapacak adalet komisyonlarının bulunduğu adliye internet sitesinde ilan edilecektir.

Atamaların Yapılması

Bakanlık tarafından, sınavı yapacak adalet komisyonlarının oluşturulan nihai başarı listeleri incelenerek başarılı olanlar ilan edilen pozisyonlara atanacaktır.

İlan metninde belirtilmeyen hususlar hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

10- ) “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” hakkındaki 6/6/1978 tarihli 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre bu pozisyonlarda istihdam edilenlerin yer değişiklikleri özel şartlara bağlanmış olduğundan, ilgililerin ileride mağduriyete uğramamaları açısından eş, öğrenim, sağlık vb. gibi hususları dikkate alarak tercihte bulunmaları önem arz etmektedir.

Duyurulur.

EKİ: 1- Sınav İzni Verilen Mahaller,

2- İcra Müdür ve Yardımcıları ile İcra Katiplerinin Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği,

3- İcra Katipliği Sınavı Başvuru Formu,

4- Mal Bildirimi Formu,

5- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu.

ADALET BAKANLIĞI
İCRA İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Sözleşmeli İcra Katibi Pozisyonlarında Sınavı Yapacak Adalet Komisyonları ve Sınavzni Verilen Mahaller
Sınavı Yapacak Adalet Komisyonuİzin Verilen Mahallerİcra Katibi (4/B) Pozisyon SayısıToplam
ADANAAdana3540
Ceyhan2
YumurtalıkI
Kozan1
Pozantı1
ADIYAMANAdıyaman13
Besni1
Kahta1
AFYONKARAHİSARAfyonkarahisar24
Bolvadin1
Çay1
AĞRIAğrı34
Doğubayazıt1
AKSARAYAksaray33
AMASYAAmasya23
SuluovaI
ANKARAŞereflikoçhisar138
Ankara36
Elmadağ1
ANKARA BATIBeypazarı16
Ankara Batı5
ANTALYAAlanya1070
Antalya54
Kemer1
Korkuteli1
Demre(Kale)1
Elmalı1
Kumluca1
Manavgat1
ARDAHANArdahan11
ARTVİNYusufeli11
AYDINÇine17
Karacasu1
Nazilli2
Didim(Yenihisar)1
Kuşadası2
BALIKESİRBandırma313
Bigadiç1
Kepsut1
Sındırgı1
Susurluk1
Gönen(Balıkesir)1
Ayvalık3
Edremit2
BARTINAmasra11
BATMANBatman2
BİLECİKBozüyükT2
BİTLİSAhlat13
Tatvan->
Sınavı Yapacak Adalet Komisyonuİzin Verilen Mahallerİcra Katibi (4ZB) Pozisyon SayısıToplam
BOLUMudurnu11
BURDURBucak13
Burdur1
Gölhisar1
BURSABursa3545
Gemlik1
Karacabey1
Mudanya1
Mustafakemalpaşan

z

Orhangazi1
İnegölZ
İznik1
Yenişehir1
ÇANAKKALEBiga23
Lapseki1
ÇANKIRIÇerkeş11
ÇORUMÇorum35
İskilip1
Osmancık1
DENİZLİAcıpayam17
Buldan1
Çardak1
Çivril1
Denizli3
DİYARBAKIRBismil124
Diyarbakır23
DÜZCEAkçakoca13
Düzce1
Yığılca1
EDİRNEİpsala12
Uzunköprü1
ELAZIĞElazığ1010
ERZİNCANErzincan11
ERZURUMAşkale112
Erzurum10
Pasinler1
ESKİŞEHİRBeylikovai9
Eskişehir8
GAZİANTEPGaziantep2830
İslahiye
Nizip1
GİRESUNBulancak2
Giresun1
HATAYDörtyol3
Samandağ1
Reyhanlı1
İĞDIRİğdır22
İSPARTAScnirkent12
Keçiborlu1
BAKIRKÖYBakırköy4585
Büyükçekmece17
Küçlikçekmcce23
Sınavı Yapacak Adalet Komisyonuİzin Verilen Mahallerİcra Katibi (4ZB) Pozisyon SayısıToplam
İSTANBULGaziosmanpaşa20201
İstanbul178
Silivri2
Çatalca1
İSTANBUL ANADOLUBeykoz1121
İstanbul Anadolu120
İZMİRBergama268
Dikili1
Çeşme1
İzmir40
Kemalpaşa1
Menderes1
Selçuk1
Torbalı3
Urla1
Aliağa1
Karşıyaka12
Menemen1
Bayındır1
Kiraz1
Tire1
KAHRAMANMARAŞElbistan15
Göksün1
Kahramanmaraş3
KARABÜKYenice(Karabük)11
KARAMANKaraman11
KARSDigor15
Kağızman1
Kars2
Sarıkamış1
KASTAMONUTaşköprü12
Tosya1
KAYSERİKayseri2223
Yahyalı1
KIRIKKALEKeskin13
Kırıkkale2
KIRKLARELİBabaeski113
Kırklareli4
Lüleburgaz8
KIRŞEHİRKırşehir12
Mucurl
KİLİSKilis22
KOCAELİGebze1024
Gölcük1
Kandıra1
Karamürsel1
Kocaeli10
Körfez1
KONYAKarapınar115
Çumra1
Konya12
Beyşehir1
Sınavı Yapacak Adalet Komisyonuİzin Verilen Mahallerİcra Katibi (4/B) Pozisyon SayısıToplam
KÜTAHYAAltıntaş16
Gedizl
Kütahya2
Tavşanlı1
Simav1
MALATYAAkçadağ11
MANİSASoma218
Alaşehir2
Sarıgöl1
Manisa6
Saruhanlı1
Demirci1
Kulal
Salihli2
Turgutlu2
MARDİNKızıltepe24
Mardin1
Midyat1
MERSİNErdemli221
Mersin13
Gülnar1
Mut1
Silifke1
Tarsus3
MUĞLAOrtacai3
Muğla2
MUŞBulanık11
NEVŞEHİRDerinkuyu12
Kozaklı1
NİĞDEBor14
Niğde3
ORDUAybastı13
Gölköy1
Ünye1
OSMANİYEOsmaniye22
RİZEPazarfRize)11
SAKARYAAkyazı17
Ferizli1
Hendek1
Kaynarca1
Sakarya3
SAMSUNSamsun310
Havza1
Ladik1
SİİRTSiirt55
SİVASDivriği15
Gemerek1
Kangal1
Şarkışla1
Zara1
ŞANLIURFACeylanpmar120
Şanlıurfa19

 

Sınavı Yapacak Adalet Komisyonuİzin Verilen Mahallerİcra Katibi (4/B) Pozisyon SayısıToplam
ŞIRNAKCizre15
Silopi1
İdil1
Şırnak2
TEKİRDAĞÇerkezköy212
Çorlu2
Saray (Tekirdağ)1
Hayrabolu1
Tekirdağ6
TOKATErbaa12
Zile1
TRABZONTrabzon49
Akçaabat1
Araklı1
Of1
Sürmene1
Vakfıkebir1
UŞAKEşme17
Sivaslı1
Uşak5
VANErciş14
Van3
YALOVAYalova22
YOZGATŞefaatli13
Yerköy1
Yozgat1
ZONGULDAKKdz.Ereğli25
Devrek2
Gökçebey1
TOPLAM10991099

Bu yazımızda Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak olan 1099 icra katibi alımı hakkında detaylı bilgiler paylaştık. Konu hakkında soru, sorun ya da görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz. Ayrıca kurumca yayınlanmış tüm iş ilanlarına Adalet Bakanlığı iş ilanları sayfasından ulaşabilirsiniz.


DİĞER İCRA KATİBİ ALIMI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, icra katibi alımı konusunda tüm yeni haberleri ve duyuruları çok yakından anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk olarak bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com'un yayınladığı haberleri takip etmeniz ve hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com'dan yapılan icra katibi alımı duyurularını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.